Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Ý chung –Cầu cho nạn bạo hành phụ nữ sớm chấm dứt.
Xin cho xã hội biết bảo vệ các phụ nữ, nạn nhận của bạo hành, đồng thời quan tâm đến những đau khổ của họ và lắng nghe lời họ kêu cứu.
 


01.02               

20.12               

X               

Thứ Hai.Dt 11,32-40;Mc 5,1-20.

02

21

Tr

Thứ Ba. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính. NGÀY QUỐC TẾ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN.Ml 3,1-4 (hay Dt 2,14-18); Lc 2,22-40.

03

22

X

Thứ Tư. Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo (Đ).Thánh Ansgariô, giám mục (Tr).Dt 12,4-7.11-15; Mc 6,1-6.

04

23

X

Thứ Năm đầu tháng.Dt 12,18-19.21-24; Mc 6,7-13.

05

24

Đ

Thứ Sáu đầu tháng.Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.Dt 13,1-8; Mc 6,14-29.

06

25

Đ

Thứ Bảy đầu tháng.Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. Dt 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34.

07

26

X

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39.

08

27

X

Thứ Hai. Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr). Thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr). St 1,1-19; Mc 6,53-56.

09

28

X

Thứ Ba.St 1,20―2,4a;Mc 7,1-13.

10

29

Tr

Thứ Tư. Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ nhớ.St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23.

11

30

X

Thứ Năm. Đức Mẹ Lộ Đức (Tr).NGÀY QUỐC TẾ BỆNH NHÂN.St 2,18-25; Mc 7,24-30 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 66,10-14c; Ga 2,1-11).

 
Lưu ý : Hôm nay là ngày cuối năm CANH TÝ, có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374).
NĂM ÂM LỊCH TÂN SỬU 2021
 

12                

01.01                         

Tr                 

Thứ Sáu. St 3,1-8; Mc 7,31-37. MỒNG MỘT TẾT TÂN SỬU. CẦU BÌNH AN NĂM MỚI. Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374).
Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.
Lễ Tân Niên: St 1,14-18 (hay Is 65,17-21); Pl 4,4-8 (hay Kh 21,1-6); Mt 6,25-34 (hay Mt 5,43-48 hay Ga 14,23-27).

13

02

Tr

Thứ Bảy.St 3,9-24; Mc 8,1-10.MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374).Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.

14

03

X

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II.Lv 13,1-2.44-46; 1Cr 10,31-11,1; Mc 1,40-45.(Không cử hành lễ thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục).MỒNG BA TẾT. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM (Tr).
Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374):St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.

15

04

X

Thứ Hai. St 4,1-15.25; Mc 8,11-13.
NGÀY GIÁO PHẬN CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG NGƯỜI SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN CÒN SỐNG HAY ĐÃ QUA ĐỜI

16

05

X

Thứ Ba. St 6,5-8; 7,1-5.10; Mc 8,14-21.

 

MÙA CHAY

“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).
LƯU Ý :
1. Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa nhật IV và các ngày lễ trọng cùng lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa nhật IV này (CE 41; 252; 300).
2. Các ngày trong tuần Mùa Chay:
a. Không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
b. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).
c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:
1) Các Giờ Kinh Phụng Vụ:
a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: Sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày và quy định CGKPV, số 238-239).
2) Thánh lễ
Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).
3. Trong thánh lễ và CGKPV, bỏ không đọc Allêluiamỗi khi gặp.
4. Trong các lễ trọng và lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (TE DEUM) và kinh Vinh Danh.
5. Khi cử hành bí tích Hôn Phối trong cũng như ngoài thánh lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cầu cho đôi tân hôn, nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM, số 32).
 

17

06

Tm               

Thứ Tư. LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. Thánh vịnh tuần IV. Ge 2,12-18; 2Cr 5,20―6,2; Mt 6,1-6.16-18.(Không cử hành lễ Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria).

 
LƯU Ý :
* Về luật giữ chay và kiêng thịt
a. Giáo Luật, điều 1251 dạy: “Thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt.”
b.Tuổi giữ chay, theo Giáo Luật, điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, và điều 97 khoản 1 quy định: “Ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thành niên.”
c.Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn” (Giáo Luật, điều 1252).
* Về việc làm phép và xức tro
a.Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép năm trước.
b.Trong thánh lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng thì làm phép và xức tro. Vì vậy bỏ phần sám hối đầu lễ.
c.Cũng có thể làm phép và xức tro ngoài thánh lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện thì cử hành Phụng vụ Lời Chúa, gồm ca nhập lễ, lời nguyện, các bài đọc với các bài ca như trong thánh lễ. Tiếp đến là bài giảng rồi làm phép và xức tro. Nghi thức kết thúc bằng lời nguyện cho mọi người, tức lời nguyện các tín hữu.
d.Ở Việt Nam, Tòa Thánh cho phép chủ tế được dùng những người không có chức thánh giúp xức tro.
 

18 

07   

Tm 

Thứ Năm sau lễ Tro. Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.

19

08

Tm

Thứ  Sáu sau lễ Tro. Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.

20

09

Tm

Thứ  Bảy sau lễ Tro. Is 58,9b-14 ; Lc 5,27-32.

21

10

Tm

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I.St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15.(Không cử hành lễ thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

22

11

Tr

Thứ Hai. LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ.Lễ kính.1Pr 5,1-4 ; Mt 16,13-19.
Ngày giỗ (1988)
Đức cha ĐaminhNGUYỄN VĂN LÃNG
Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc

23

12

Tm

Thứ  Ba. Thánh Pôlicarpô, giám mục, tử đạo.Is 55,10-11; Mt 6,7-15.

24

13

Tm

Thứ  Tư. Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

25

14

Tm

Thứ Năm. Et 14,1.3-5.12-14(bản Vulgata) [Hl 4,17k-m.r-t]; Mt 7,7-12.

26

15

Tm

Thứ  Sáu. Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

27

16

Tm

Thứ  Bảy. Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.

28

17

Tm

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần II.St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10.

 


Các bài viết mới hơn
     Lịch Phụng Vụ Tháng 7/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2022
     Lịch Phụng vụ Tháng 05/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2022
     Lịch Phụng Vụ Thánh 02/2022
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 1/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2021
     LICH PHỤNG VỤ THÁNG 11/2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 7 NĂM 2021

Các bài viết cũ hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2019- NĂM C
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5/2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI NĂM 2019