Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ


LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 07/2021
  • Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Ý chung–Cầu cho tình bằng hữu xã hội.
Giữa những mâu thuẫn xã hội, kinh tế và chính trị, xin cho chúng ta trở nên những con người can đảm kiến tạo sự đối thoại và tình bằng hữu trong xã hội.
 

01.7          

22.5          

X     

Thứ Năm đầu tháng.St 22,1-19; Mt 9,1-8.

02

23

X

Thứ  Sáu đầu tháng. St 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Mt 9,9-13

03

24

Đ

Thứ  Bảy đầu tháng.THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.

04

25

X

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần II.Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6.(Không cử hành lễ thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha).

05

26

X

Thứ Hai. Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục (Tr).St 28,10-22a; Mt 9,18-26

.

06

27

X

Thứ  Ba. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ).St 32,22-32 [Hr 32,23-33]; Mt 9,32-38.

07

28

X

Thứ  Tư. St 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Mt 10,1-7.

08

29

X

Thứ Năm.St 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Mt 10,7-15.

09

30

X

Thứ  Sáu. Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn, tử đạo (Đ).St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23.

10

01.6

X

Thứ  Bảy. St 49,29-32; 50,15-26a; Mt 10,24-33.

11

02

X

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần III. Am 7,12-15; Ep 1,3-14 (hay Ep 1,3-10a); Mc 6,7-13. (Không cử hành lễ thánh Bênêđictô, viện phụ).

12

03

X

Thứ Hai. Xh 1,8-14.22; Mt 10,34-11,1.

13

04

X

Thứ  Ba. Thánh Henricô (Tr).Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24.

14

05

X

Thứ  Tư. Thánh Camillô Lellis, linh mục (Tr).Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27.

15

06

Tr

Thứ Năm.Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ

Xh 3,13-20; Mt 11,28-30.

 

16

07

X

Thứ  Sáu. Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr). Xh 11,10-12,14; Mt 12,1-8(hay lễ về Đức Mẹ: Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50).

17

08

X

Thứ  Bảy. Xh 12,37-42; Mt 12,14-21.

18

09

X

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần IV. Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34.

19

10

X

Thứ Hai. Xh 14,5-18; Mt 12,38-42.

20

11

X

Thứ  Ba. Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ).Xh 14,21-15,1; Mt 12,46-50.

21

12

X

Thứ  Tư. Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).Xh 16,1-5. 9-15; Mt 13,1-9.

22

13

Tr

Thứ Năm. THÁNH MARIA MAGĐALÊNA.Lễ kính. Dc 3,1-4a (hay 2Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.

23

14

X

Thứ  Sáu. Thánh Birgitta, nữ tu (Tr).Xh 20,1-17; Mt 13,18-23.

24

15

X

Thứ  Bảy. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr).Xh 24,3-8; Mt 13,24-30.

25

16

X

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15. (Không cử hành lễ thánh Giacôbê, tông đồ).

26

17

Tr

Thứ Hai. Thánh Joachim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ.Xh 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35 (hay lễ về hai thánh Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17).

THÁNH JOACHIM VÀ ANNA
BỔN MẠNG GIỚI CAO NIÊN GIÁO PHẬN
CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN, THẦY GIẢNG, TỬ ĐẠO
BỔN MẠNG GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN

27

18

X

Thứ  Ba. Xh 33,7-11; 34,5b-9.28; Mt 13,36-43.

28

19

X

Thứ  Tư. Xh 34,29-35; Mt 13,44-46.

29

20

Tr

Thứ Năm. Thánh nữ Martha. Lễ nhớ. 1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (Lc 10,38-42).

30

21

X

Thứ  Sáu. Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58.

31

22

Tr

Thứ  Bảy. Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ.Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12.

 


Các bài viết mới hơn
     Lịch Phụng Vụ Tháng 7/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2022
     Lịch Phụng vụ Tháng 05/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2022
     Lịch Phụng Vụ Thánh 02/2022
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 1/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2021
     LICH PHỤNG VỤ THÁNG 11/2021

Các bài viết cũ hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 6 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 2 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2019- NĂM C