Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5/2019

 Cầu Nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Ý truyền giáo: Cầu cho Giáo hội tại Phi Châu trở nên men của sự hiệp nhất.

Nhờ nỗ lực của mỗi tín hữu, xin cho Giáo hội tại Phi Châu trở nên men và dấu chỉ hy vọng giữa các dân tộc tại lục địa này.

Tháng Đức Mẹ

Đức Ma-ri-a là Mẹ của Giáo Hội bởi vì chẳng những là mẹ của Đức Giêsu Kitô và cộng tác mật thiết trong chương trình cứu độ ”khi Con Thiên Chúa mặc lấy nhân tính từ Mẹ để qua các mầu nhiệm của xác phàm mà giải thoát loài người khỏi tội” (LG 55) nhưng bởi vì Mẹ “sáng ngời như gương mẫu của các nhân đức cho toàn thể tập đoàn những kẻ được tuyển chọn” (LG 65). Như các bà mẹ trần gian không giới hạn vai trò hiền mẫu của mình trong việc sinh ra những con người mới nhưng tiếp tục vai trò đó bằng việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái, Đức Trinh nữ Ma-ri-a cũng vậy. Sau khi chia sẻ hy lễ của con mình vì phần rỗi chúng ta Đức Ma-ri-a đã không chỉ xứng đáng được gọi là mẹ của Gioan nhưng còn là mẹ của cả nhân loại. Ngày nay ở trên thiên quốc, Mẹ tiếp tục hoàn tất vai trò hiền mẫu của mình trong sự góp phần vào việc sinh ra và gia tăng đời sống tinh thần trong linh hồn của tất cả những ai được cứu chuộc.

Trong tháng này, để kính Đức Mẹ các tín hữu sẽ đọc kinh Cầu Đức Mẹ, kinh Lạy Nữ Vương và kinh Hãy Nhớ

 

Ngày

Loại

Áo Lễ

Lễ

Thứ Tư
1/5

Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm C

Tr

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh

Cv 5:17-26; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ga 3:16-21

Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)

Thứ Năm
2/5

Lễ Nhớ
Mùa Phục Sinh
Năm C

Tr

Thánh Anathasiô, Gmtsht

Cv 5:27-33; Tv 34:2,9,17-18,19-20; Ga 3:31-36

Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)

Thứ Sáu
3/5

Lễ Kính
Mùa Phục Sinh
Năm C

Đỏ

Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ

Cv 5:34-42; Tv 27:1,4,13-14; Ga 6:1-15

Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)

Thứ Bảy
4/5

Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm C

Tr

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh

Cv 6:1-7; Tv 33:1-2,4-5,18-19; Ga 6:16-21

Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)

Chủ Nhật
5/5

Lễ Trọng
Mùa Phục Sinh
Năm C

Tr

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Phục Sinh

Cv 5:27-32,40-41; Tv 30:2-4,5-6,11-12-13; Kh 5:11-14; Ga 21:1-19; Ga 21:1-14

Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)

Thứ Hai
6/5

Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm C

Tr

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

Cv 6:8-15; Tv 119:23-24,26-27,29-30; Ga 6:22-29

Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)

Thứ Ba
7/5

Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm C

Tr

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

Cv 7:518; Tv 31:3-4,6-7,8,17,21; Ga 6:30-35

Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)

Thứ Tư
8/5

Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm C

Tr

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

Cv 8:1-8; Tv 66:1-3,4-5,6-7; Ga 6:35-40

Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)

Thứ Năm
9/5

Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm C

Tr

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

Cv 8:26-40; Tv 66:8-9,16-17,20; Ga 6:44-51

Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)

Thứ Sáu
10/5

Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm C

Tr

Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

Cv 9:1-20; Tv 117:1; 2 Ga 6:52-59

Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)

Thứ Bảy
11/5

Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm C

Tr

Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

Cv 9:31-42; Tv 116:12-13,14-15,16-17; Ga 6:60-69

Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)

Chủ Nhật
12/5

Lễ Trọng
Mùa Phục Sinh
Năm C

Tr

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Phục Sinh

Cv 13:14,43-52; Tv 100:1-2,3,5; Kh 7:9,14-17; Ga 10:27-30

Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)

Thứ Hai
13/5

Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm C

Tr

Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh

Cv 11:1-18; Tv 42:2-3; Ga 10:1-10; Ga 10:11-18

Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)

Thứ Ba
14/5

Lễ Kính
Mùa Phục Sinh
Năm C

Đỏ

Thánh Matthia, Tông Đồ

Cv 11:19-26; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Ga 10:22-30

Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)

Thứ Tư
15/5

Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm C

Tr

Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh

Cv 12:2413; Tv 67:2-3,5,6,8; Ga 12:44-50

Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)

Thứ Năm
16/5

Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm C

Tr

Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh

Cv 13:13-25; Tv 89:2-3,21-22,25,27; Ga 13:16-20

Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)

Thứ Sáu
17/5

Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm C

Tr

Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh

Cv 13:26-33; Tv 2:6-7,8-9,10-11; Ga 14:1-6

Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)

Thứ Bảy
18/5

Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm C

Tr

Thứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh

Cv 13:44-52; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 14:7-14

Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)

Chủ Nhật
19/5

Lễ Trọng
Mùa Phục Sinh
Năm C

Tr

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Phục Sinh

Cv 14:21-27; Tv 145:8-9,10-11,12-13; Kh 21:1-5; Ga 13:31-33,34-35

Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)

Thứ Hai
20/5

Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm C

Tr

Thứ Hai trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh

Cv 14:5-18; Tv 115:1-2,3-4,15-16; Ga 14:21-26

Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)

Thứ Ba
21/5

Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm C

Tr

Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh

Cv 14:19-28; Tv 145:10-11,12-13,21; Ga 14:27-31

Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)

Thứ Tư
22/5

Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm C

Tr

Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh

Cv 15:1-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Ga 15:1-8

Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)

Thứ Năm
23/5

Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm C

Tr

Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh

Cv 15:7-21; Tv 96:1-2,2-3,10; Ga 15:9-11

Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)

Thứ Sáu
24/5

Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm C

Tr

Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh

Cv 15:22-31; Tv 57:8-9,10-12; Ga 15:12-17

Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)

Thứ Bảy
25/5

Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm C

Tr

Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh

Cv 16:1-10; Tv 100:1-2,3,5; Ga 15:18-21

Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)

Chủ Nhật
26/5

Lễ Trọng
Mùa Phục Sinh
Năm C

Tr

Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Phục Sinh

Cv 15:1-2,22-29; Tv 67:2-3,5,6-8; Kh 21:10-14,22-23; Ga 14:23-29

Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)

Thứ Hai
27/5

Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm C

Tr

Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh

Cv 16:11-15; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Ga 15:2616

Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)

Thứ Ba
28/5

Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm C

Tr

Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh

Cv 16:22-34; Tv 138:1-2,2-3,7-8; Ga 16:5-11

Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)

Thứ Tư
29/5

Lễ Thường
Mùa Phục Sinh
Năm C

Tr

Thứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh

Cv 17:15,2218; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Ga 16:12-15

Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)

Thứ Năm
30/5

Lễ Trọng
Mùa Phục Sinh
Năm C

Tr

Lễ Thăng Thiên

Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)

Thứ Sáu
31/5

Lễ Kính
Mùa Phục Sinh
Năm C

Tr

Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave

Cv 18:9-18; Tv 47:2-3,4-5,6-7; Ga 16:20-23

Lời chúa (0) Chia sẻ (0) Hạnh Các Thánh (0)

 Các bài viết mới hơn
     Lịch Phụng Vụ Tháng 7/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2022
     Lịch Phụng vụ Tháng 05/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2022
     Lịch Phụng Vụ Thánh 02/2022
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 1/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2021
     LICH PHỤNG VỤ THÁNG 11/2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 7 NĂM 2021

Các bài viết cũ hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2018
     Lịch Phụng Vụ Tháng Tám Năm 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ -THÁNG 6 NĂM 2018