Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2019

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Ý truyền giáo: Xin cho các nhà chính trị, khoa học và kinh tế biết hợp tác với nhau để bảo vệ biển khơi và đại dương.
 

01
[09]               

03
[08]               

X               

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Hc 3,19-21.30-31 [Hl 3,17-18.20.28-29]; Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14.
Ngày cầu nguyện cho việc chăm sóc Công Trình Tạo Dựng.

02

04

X

Thứ Hai. Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc. 1Tx 4,13-18;Lc 4,16-30.

03

05

Tr

Thứ Ba. Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37.

04

06

X

Thứ Tư. Cl 1,1-8; Lc 4,38-44.

05

07

X

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu (Tr). Cl 1,9-14; Lc 5,1-11.

06

08

X

Thứ Sáu đầu tháng.  Cl 1,15-20; Lc 5,33-39.

07

09

X

Thứ Bảy đầu tháng. Cl 1,21-23; Lc 6,1-5.

08

10

X

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Kn 9,13-18; Plm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33. (Không cử hành lễ Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria.) 

09

11

X

Thứ Hai. Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr). Cl 1,24-2,3; Lc 6,6-11.

10

12

X

Thứ Ba. Cl 2,6-15; Lc 6,12-19.

11

13

X

Thứ Tư. Cl 3,1-11; Lc 6,20-26.

12

14

X

Thứ Năm. Danh Thánh Đức Maria (Tr). Cl 3,12-17; Lc 6,27-38 (haylễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [hay Ep 1,3-6.11-12]; Lc 1,39-47).

13

15

Tr

Thứ Sáu. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Tm 1,1-2.12-14; Lc 6,39-42.
Ngày Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi. Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10; Mc 10,13-16.

14

16

Đ

Thứ Bảy. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9 (hay Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.

15

17

X

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Xh 32,7-11.13-14; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 (hay Lc 15,1-10). (Không cử hành lễ Đức Mẹ Sầu Bi.) 

16

18

Đ

Thứ Hai. Thánh Cornêliô, giáo hoàng, và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10.

17

19

X

Thứ Ba. Thánh Robertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17.

18

20

X

Thứ Tư. 1Tm 3,14-16; Lc 7,31-35.

19

21

X

Thứ Năm. Thánh Januariô, giám mục, tử đạo (Đ). 1Tm 4,12-16;Lc 7,36-50.

20

22

Đ

Thứ Sáu. Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasang và các bạn tử đạo. Lễ nhớ1 Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.

21

23

Đ

Thứ Bảy. THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

22

24

X

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 (hay Lc 16,10-13).

23

25

Tr

Thứ Hai. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. Er 1,1-6; Lc 8,16-18.

24

26

X

Thứ Ba. Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21.

25

27

X

Thứ Tư. Er 9,5-9; Lc 9,1-6.

26

28

X

Thứ Năm. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). Kg 1,1-8;Lc 9,7-9.

27

29

Tr

Thứ Sáu. Thánh Vinhsơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. Kg 1,15b-2,9; Lc 9,18-22.

28

30

X

Thứ Bảy. Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ). Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ). Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45.

29

01
[09]

X

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Am 6,1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31. (Không cử hành lễ các Tổng lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel, Raphael.) 

30

2

Tr

Thứ Hai. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Dcr 8,1-8; Lc 9,46-50.

 


Các bài viết mới hơn
     Lịch Phụng Vụ Tháng 7/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2022
     Lịch Phụng vụ Tháng 05/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2022
     Lịch Phụng Vụ Thánh 02/2022
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 1/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2021
     LICH PHỤNG VỤ THÁNG 11/2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 7 NĂM 2021

Các bài viết cũ hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2019- NĂM C
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5/2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10 NĂM 2018