Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2019- NĂM C

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Ý chung: Cầu cho nền công lý toàn vẹn.

Xin cho các người hữu trách, xây dựng một nền công lý toàn vẹn, để bất công không còn chiếm ưu thế ở trên thế giới này.

01  29  X  Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên.

St 18,16-33; Mt 8,18-22.

02  30  X  Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ Hà Nội.

St 19,15-29; Mt 8,23-27.

03  01/6  Đ  Thứ Tư. THÁNH TÔ-MA TÔNG ĐỒlễ kính.

Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh, Linh mục (U1853), Tử đạo.

Có thể cử hành lễ an táng.

Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.

04  02  X  Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên.

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục. 

(Tr) Thánh Ê-li-sa-bet Bồ Đào Nha.

Thánh Giu-se Nguyễn Đình Uyển, Thầy giảng (U1838), Tử đạo.

St 22,1-19; Mt 9,1-8.

05  03  X  Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

(Tr) Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a. 

St 23,1-4.19;24,1-8.62-67; Mt 9,9-13  .

06  04  X  Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên. 

(Tr) Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

(Đ) Thánh Ma-ri-a Go-ret-ti, trinh nữ tử đạo.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

St 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17.

07  05  X  CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20 (hoặc Lc 10,1-9).

08  06  X  Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên.

St 28,10-22a; Mt 9,18-26.

09  07  X  Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên.

(Đ) Thánh Au-gut-ti-nô Zhao Rong, Linh mục và các bạn tử đạo tại Trung Hoa.

St 32,22-32; Mt 9,32-38.

10  08  X  Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên.

Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự, Thầy giảng (U1840) và thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm Quỳnh), Trùm họ (U1840), Tử đạo.

St 41,55-57;42,5-7a.17-24a; Mt 10,1-7.

11  09  Tr  Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên.

Thánh Bê-nê-đíc-tô, viện phụ, lễ nhớ

St 44,18-21.23b-29;45,1-5; Mt 10,7-15.

12  10  X  Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên.

Thánh I-nha-xi-ô Del-ga-go Y, Giám mục (U1838); Phê-rô Hoàng Khanh, Linh mục (U1842); Anê Lê Thị Thành (Bà Đê), giáo dân (U1841), Tử đạo.

St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23.

13  11  X  Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên.

(Tr) Thánh Hen-ri-cô.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

St 49,29-32;50,15-26a; Mt 10,24-33.

14  12  X  CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần III.

Không cử hành lễ thánh Ca-mi-lô Len-li (Camillus de Lellis), Linh mục. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37.

15  13  Tr  Thứ Hai Tuần XV Thường Niên.

Thánh Bô-na-ven-tu-ra, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần, Linh mục (U1838) và thánh An-rê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông), Thầy giảng (U1855), Tử đạo.

Xh 1,8-14.22; Mt 10,34-11,1

16  14  X  Thứ Ba Tuần XV Thường Niên.

(Tr) Đức Mẹ núi Ca-mê-lô.

Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24.

17  15  X  Thứ Tư Tuần XV Thường Niên.

Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27.

18  16  X  Thứ Năm Tuần XV Thường Niên.

Thánh Đa-minh Đinh Văn Đạt, quân nhân (U1839), Tử đạo.

Xh 3,13-20; Mt 11,28-30.

19  17  X  Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên.

Xh 11,10-12,14; Mt 12,1-8.

20  18  X  Thứ Bẩy Tuần XV Thường Niên.

(Đ) Thánh A-pô-li-na-rê, giám mục tử đạo.

Thánh Giuse Maria Diaz Sanjurjo An, Giám mục (U1857), Tử đạo.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. 

Xh 12,37-42; Mt 12,14-21.

21  19  X  CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.

Không cử hành lễ thánh Lô-ren-xô Bơ-rin-đi-xi (Brindisi), Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

St 18,1-10a; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42.

Cùng nhau học giáo lý

22  20  Tr  Thứ Hai. THÁNH MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA, lễ kính.

Dc 3,1-4a (hoặc 2Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.

23  21  X  Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên.

(Tr) Thánh Bi-git-ta, Nữ tu.

Xh 14,21-15,1a; Mt 12,46-50.

24  22  X  Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên.

(Tr) Thánh Sa-ben Mac-lup (Sharbel Makhluf), Linh mục.

Thánh Giu-se Phê-nan-đet Hiền (Joseph Fernandez), Linh mục (U1838), Tử đạo.

Xh 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9.

25  23  Đ  Thứ Năm. THÁNH GIA-CÔ-BÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Cấm cử hành lễ cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.

26  24  Tr  Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên.

Thánh Gio-a-kim và thánh An-na, song thân Đức Trinh nữ Ma-ri-a, lễ nhớ.

Chân phúc An-rê Phú Yên, Thầy giảng (U1644), Tử đạo.

Xh 20,1-17; Mt 13,18-23.

27  25  X  Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Xh 24,3-8; Mt 13,24-30.

28  26  X  CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Thánh Giu-se Men-ki-o Ga-xi-a Sam-pe-đơ-rô Xuyên (Melchior Garcia Sampedro), Giám mục (U1858), Tử đạo.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13.

29  27  Tr  Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên.

Thánh nữ Mác-ta, lễ nhớ.

Lễ nhớ có bài đọc riêng: 

1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (hoặc Lc 10,38-42).

30  28  X  Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên. 

(Tr) Thánh Phê-rô Kim Ngôn, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Xh 33,7-11;34,5b-9.28; Mt 13,36-43.

31  29  Tr  Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên.

Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la (Loyola), Linh mục, lễ nhớ.

Thánh Phê-rô Đoàn Công Quý, Linh mục (U1859) và Thánh Em-ma-nu-en Lê Văn Phụng, Trùm họ (U1859), Tử đạo.

Xh 34,29-35; Mt 13,44-46.

 Các bài viết mới hơn
     Lịch Phụng Vụ Tháng 7/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2022
     Lịch Phụng vụ Tháng 05/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2022
     Lịch Phụng Vụ Thánh 02/2022
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 1/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2021
     LICH PHỤNG VỤ THÁNG 11/2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 7 NĂM 2021

Các bài viết cũ hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5/2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2018
     Lịch Phụng Vụ Tháng Tám Năm 2018