Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI NĂM 2019

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG:

Cầu cho chúng ta biết quảng đại đón nhận các nạn nhân của nạn buôn người, bị ép buộc bán dâm và bạo hành.

01        27        X         Thứ Sáu đầu tháng tuần 3 TN

Dt 10:32-39; Mc 4:26-34

02        28        Tr         Thứ Bảy đầu tháng tuần 3 TN

DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính.

PVGK: Thánh vịnh riêng.

Ml 3:1-4; Dt 2:14-18; Lc 2:22-40

Ngày quốc tế đời sống thánh hiến. 

03       29       X          CHÚA NHẬT 4 MÙA THƯỜNG NIÊN

      Gr 1:4-5.17-19; 1Cr 12:31-13:13;

                              Lc 4:21-30. Thánh Vịnh Tuần 4

04       30       X           Thứ Hai tuần 4 TN

Dt 11:32-40; Mc 5:1-20

Lưu ý đặc biệt: Hôm nay là ngày cuối năm Mậu Tuất, buổi chiều và tối có thể cử hành:

        Lễ Tất Niên: 1Cr 1,3-9; Lc 17,11-19

        Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.

 

NĂM ÂM LỊCH KỶ HỢI

05      01/1      Tr          Thứ Ba

 KỶ HỢI            MỒNG 1 TẾT  CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI (Tr)

Lễ Tân Niên: St 1,14-18; Pl 4,4-8;   Mt 6,25-34

Thánh Agata, Đttđ. Lễ nhớ (Đ)

Dt 12:1-4; Mc 5:21-43

06       02/1     Tr          Thứ Tư tuần 4 TN. MỒNG HAI TẾT.

KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ. (Tr)      

 Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Lc 1,67-75

 Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo.Lễ nh

07       03/01    Tr         Thứ Năm đầu tháng tuần 4 TN, MỒNG BA TẾT.

Thánh hóa công việc làm ăn.

St 2:4b-9.15; Cv 20:32-35; Ga 5:16-20

08        04        X         Thứ Sáu tuần 4 TN

Thánh Hiêrônimô Êmilianô

Dt 13:1-8; Mc 6:14-29

09        05        X         Thứ Bảy tuần 4 TN

                                    Dt 13:15-17; Mc 6:30-34

10        06        X         CHÚA NHẬT 5 MÙA THƯỜNG NIÊN

                                    Is 6:1-2a.3-8; 1Cr 15:1-11; Lc 5:1-11

Thánh Vịnh Tuần 1

11        07        Tr         Thứ Hai tuần 5 TN

                                    St 1:1-19; Mc 6:53-56

Đức Mẹ Lộ Đức. Lễ nhớ.

Đnl 30: 15-20; Lc 9: 22-25
Ngày Quốc tế các bệnh nhân.

12        08        X         Thứ Ba tuần 5 TN

                                    St 1:20-2:4a; Mc 7:1-13

13        09       X         Thứ Tư tuần 5 TN

St 2:4b-9.15-17; Mc 7:14-23

14        10        Tr         Thứ Năm tuần TN Thánh Cyrillô, đan sĩ và Mêtôđiô, Gm.

Lễ nhớ.

St 2:18-25; Mc 7:24-30

15        11        X         Thứ Sáu tuần 5 TN

                                    St 3:1-8; Mc 7:31-37

16        12        X         Thứ Bảy tuần 5 TN

St 3:9-24; Mc 8:1-10

17        13        X         CHÚA NHẬT 6 MÙA THƯỜNG NIÊN.

Gr 17:5-8; 1Cr 15:12.16-20;

Lc 6:17.20-26

Thánh Vịnh Tuần 2

18        14        X         Thứ Hai tuần 6 TN

St 4:1-15; Mc 8:11-13

19        15        X         Thứ Ba tuần 6 TN

St 6:5-8.7:1-5.10; Mc 8:14-21

20        16        X         Thứ Tư tuần 6 TN

St 8:6-13; Mc 8:22-26

21        17        X         Thứ Năm tuần 6 TN

Thánh Phêrô Đamianô, Gmtsht

St 9:1-13; Mc 8:27-33

22        18        Tr         Thứ Sáu tuần 6 TN

          LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ.

Lễ kính. 1Pr 5:1-4; Mt 16:13-19

23        19        Đ         Thứ Bảy tuần 6 TN

Thánh Pôlycarpô, Gmtđ. Lễ nhớ

St 11:1-7; Mc 9:2-13

24        20        X         CHÚA NHẬT 7 MÙA THƯỜNG NIÊN.

1Sm 26:2.7-9.12-13.22-23; 1Cr 15:45-49; Lc 6:27-38. 

Thánh Vịnh Tuần 3

25        21         X        Thứ Hai tuần 7 TN

Hc 1:1-10; Mc 9:14-29

26         22        X        Thứ Ba tuần 7 TN

                                    Hc 2:1-11; Mc 9:30-37

27          23        X         Thứ Tư tuần 7 TN

                                    Hc 4:11-19; Mc 9:38-40

28          24        X        Thứ Năm tuần 7 TN

Hc 5:1-8; Mc 9:41-50

 

 Các bài viết mới hơn
     Lịch Phụng Vụ Tháng 7/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2022
     Lịch Phụng vụ Tháng 05/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2022
     Lịch Phụng Vụ Thánh 02/2022
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 1/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2021
     LICH PHỤNG VỤ THÁNG 11/2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 7 NĂM 2021

Các bài viết cũ hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2018
     Lịch Phụng Vụ Tháng Tám Năm 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ -THÁNG 6 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 05/2018
     LỊCH PHỤNG VỤ- THÁNG 4 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ- THÁNG 3 NĂM 2018