Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI NĂM 2019

 

“Qua vẻ giản dị của các yếu tố, lời kinh có được chiều sâu của toàn bộ sứ điệp Tin Mừng, mà ta có thể gọi là một bản tóm lược... Với Kinh Mân Côi, dân Kitô giáo theo học tại ngôi trường của Đức Maria và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên dung nhan của Đức Kitô và kinh nghiệm chiều sâu thẳm tình yêu của Người. Qua Kinh Mân Côi các tín hữu lãnh nhận vô vàn ơn thiêng, hầu như qua chính đôi tay của Mẹ Đấng Cứu Thế.” (Tông Thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II ngày 16.10.2002, số 1)

 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG:

Cầu cho hơi thở của Chúa Thánh Thần tạo nên một mùa xuân truyền giáo mới trong Giáo Hội.

 

01        03        Tr         Thứ Ba tuần 26 TN

THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU.

Lễ kính. Bổn mạng các xứ truyền giáo.

Is 66:10-14c; Mt 18:1-4

02        04        Tr         Thứ Tư tuần 26 TN

Các Thiên Thần Hộ Thủ. Lễ nhớ.
Xh 23:20-23; Mt 18:1-5.10

03        05        X         Thứ Năm đầu tháng tuần 26 TN.    

Nkm 8:1-4a.5-6.7b-12; Lc 10:1-12

04        06        Tr         Thứ Sáu đầu tháng tuần 26 TN

Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ.

Gl 6:14-18; Mt 11:25-30

05        07        X         Thứ Bảy đầu tháng tuần 26 TN

Br 1:15-22; Lc 10:17-24

06        08        X         CHÚA NHẬT 27 MÙA THƯỜNG NIÊN

Dt 1:2-3.2:2-4;2Tm 1:6-8.13-14;Lc 17:5-10 Thánh Vịnh tuần 3

Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi Cv 1,12-14; Lc 1,26-38 (Tr). 

07        09        Tr         Thứ Hai tuần 27 TN.

Gn 1:1-2:2.11; Lc 1:26-38 (Tr).

ĐỨC MẸ MÂN CÔI.

Cv 1,12-14; Lc 1,26-38

08        10        X         Thứ Ba tuần 27 TN.

Gn 3:1-10; Lc 10:38-42

09        11        X         Thứ Tư tuần 27 TN.

Thánh Điônixiô, Gm và các bạn tử đạo.

Thánh Gioan Lêônarđô, Lm.

Gn 4:1-11; Lc 11:1-4

10       12         X         Thứ Năm tuần 27 TN.

Ml 3:13-20b; Lc 11:5-13                    

11       13         X         Thứ Sáu tuần 27 TN.

Thánh Gioan XXIII, Gh. (Tr)

Ge 1:13-15.2:1-2; Lc 11:15-26

12        14        X         Thứ Bảy tuần 27 TN.

Ge 4:12-21; Lc 11:27-28

13        15        X         CHÚA NHẬT 28 MÙA THƯỜNG NIÊN

2V 5:14-17; 2Tm 2:8-13; Lc 17:11-19

Thánh Vịnh tuần 4 

14        16        X         Thứ Hai tuần 28 TN.

Thánh Callistô Ghtđ. (Đ)

Rm 1:1-7; Lc 11:29-32

15        17        Tr         Thứ Ba tuần 28 TN.

Thánh Têrêxa Avila, Đttsht. Lễ nhớ

Rm 8:22-27; Lc 11:37-41

16        18        X         Thứ Tư tuần 28 TN.

Thánh Hedviga, nữ tu

Thánh Magarita Maria Alacoque, Đt.

Rm 2:1-11; Lc 11:42-46

17        19        Đ         Thứ Năm tuần 28 TN.

Thánh Ignatiô Antiôkia, Gmtđ.

Lễ nhớ. Pl 3:17.14:1; Ga 12:24-26

Rm 3:21-30; Lc 11:47-54

18        20        Đ         Thứ Sáu tuần 28 TN.

THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

2 Tm 4:109-17b; Lc 10: 1-9

19        21         X        Thứ Bảy tuần 28 TN.

Thánh Isaac Jogues và Gioan Brebeuf và các bạn tử đạo. (Đ)

Thánh Phaolô Thánh Giá, Lm.

Rm 4:13.16-18; Lc 12:8-12

20        22         X        CHÚA NHẬT 29 MÙA THƯỜNG NIÊN

Xh 17:8-13; 2Tm 3:14-4:2; Lc 18:1-8

Ngày thế giới cầu nguyện cho việc truyền giáo. Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.

                                    Góp quỹ Truyền giáo của Toà Thánh

Thánh Vịnh tuần 1

 

21        23        X         Thứ Hai tuần 29 TN.

Rm 4:20-25; Lc 12:13-21

22        24        X         Thứ Ba tuần 29 TN.

                                    Thánh Gioan-Phaolô II, Gh.

Rm 5:12.15b.17-19.20b-21; Lc 12:35-38

23        25         X        Thứ Tư tuần 29 TN.

Thánh Gioan Capistranô, Lm

Rm 6:12-18; Lc 12:39-48

24        26         X        Thứ Năm tuần 29 TN.

Thánh Antôn Maria Claret, Gm

Rm 6:19-23; Lc 12:49-53

25        27        X         Thứ Sáu tuần 29 TN.

Rm 7:18-25a; Lc 12:54-59

26        28        X         Thứ Bảy tuần 29 TN.

Rm 8:1-11; Lc 13:1-9

27        29        X         CHÚA NHẬT 30 MÙA THƯỜNG NIÊN

Hc 35:12-14; 2Tm 4:6-8.16-18; Lc 18:9-14

Thánh Vịnh tuần 2

28        01/10    Đ        Thứ Hai tuần 30 TN.

THÁNH SIMON VÀ GIUĐA,

TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

Ep 2: 19-22; Lc 6: 12-19
PVGK: thánh vịnh riêng

29        02         X        Thứ Ba tuần 30 TN.

Rm 8:18-25; Lc 13:18-21

30        02        X        Thứ Tư tuần 30 TN.

Rm 8:26-30; Lc 13:22-30

31        04         X        Thứ Năm tuần 30 TN.

Rm 8:31b-39; Lc 13:31-35

 Các bài viết mới hơn
     Lịch Phụng Vụ Tháng 7/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2022
     Lịch Phụng vụ Tháng 05/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2022
     Lịch Phụng Vụ Thánh 02/2022
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 1/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2021
     LICH PHỤNG VỤ THÁNG 11/2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 7 NĂM 2021

Các bài viết cũ hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2019- NĂM C
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5/2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11 NĂM 2018