Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU NĂM 2019

THÁNG KÍNH TRÁI TIM CHÚA GIÊSU

 

 

Kính nhớ Thánh Tâm là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong các chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

 

 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG:

Cầu cho các linh mục, qua đời sống giản dị và khiêm nhường, biết dấn thân tích cực giúp đỡ những người nghèo khổ nhât.

 

01          28       Đ        Thứ Bảy đầu tháng tuần 6 PS.

Thánh Justinô, Tđ. Lễ nhớ

Cv 18:23-28; Ga 16:23b-28

 

02          29        Tr       CHÚA NHẬT 7 MÙA PHỤC SINH.

Cv 7:55-60; Kh 22:12-14.16-17.20;

Ga 17:20-26.

CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng.

Lễ cầu cho giáo dân.

Cv 1,1-11; Ep 1:17-23; Lc 24:46-53.

PVGK: thánh vịnh riêng

Ngày Quốc tế Truyền thông xã hội.

 

03        01/05   Đ         Thứ Hai đầu tháng tuần 7 PS.

Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. Cv 19: 1-8; Ga 16: 29-33

Thánh vịnh tuần 3

04        02        Tr         Thứ Ba đầu tháng tuần 7 PS.

Cv 20: 17-27; Ga 17: 1-11a

05        03        Đ         Thứ Tư đầu tháng tuần 7 PS.

Thánh Bonifaciô, Gmtđ. Lễ nhớ

Cv 20: 28-38; Ga 17: 11b-19

06        04        Tr         Thứ Năm đầu tháng tuần 7 PS.

Thánh Nôbertô, Gm

Cv 22:30; 23:6-11; Ga 17:20-26

07        05        Tr         Thứ Sáu đầu tháng tuần 7 PS.

Cv 24:27-25:13b-21; Ga 21:15-19

08        06        Tr        Thứ Bảy tuần 7 PS.

Sáng: Cv 28:16-20,30-31; Ga 21:20-25


Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH

                                    THẦN HIỆN XUỐNG (Đ).

                                    St 11:1-9; Rm 8:22-27; Ga 7:37-39

 

09        07        Đ         LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.

                        Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân.

Cv 2:1-11; 1Cor 12:3b-7.12-13

Ga 20,19-23

 

MÙA THƯỜNG NIÊN

(Sau Chúa nhật CHÚA THÁNH THẤN Hiện Xuống)

10/6       08/5     Tr       Thứ Hai tuần 10 TN.

2 Cr 1:1-7; Mt 5:1-12

                                    Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh.

                                    Lễ nhớ. St 3,9-15.20 hoặc Cv 1,12-14;

 Tv 86 (87) 1-2.3 và 5.6-7; Ga 19, 25-27

Thánh Vịnh tuần 2

11          09         Đ      Thứ Ba tuần 10 TN.

Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ.

                                    Cv 11:21b-26.13:1-3; Mt 10:7-15

12          10         X      Thứ Tư tuần 10 TN.

                                    2 Cr 3:4-11; Mt 5:17-19

13          11        Tr       Thứ Năm tuần 10 TN.

Thánh Antôn Pađua, Lmtsht. Lễ nhớ.

2 Cr 3:15-4:1.3-6; Mt 5:20-26

14          12        X       Thứ Sáu tuần 10 TN.

2 Cr 4:7-15; Mt 5:27-32

15          13        X       Thứ Bảy tuần 10 TN.

2 Cr 5:14-21; Mt 5:33-37

 

16          14        Tr        CHÚA NHẬT 11 MÙA THƯỜNG NIÊN

LỄ CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng.

Cn 8 ;22-31; Rm 5:1-5; Ga 16:12-15

17        15         X       Thứ Hai tuần 11 TN.

2 Cr 6:1-10; Mt 5:38-42. TV tuần 3

18         16        X         Thứ Ba tuần 11 TN.

2 Cr 8:1-9; Mt 5:43-48

19        17         X        Thứ Tư tuần 11 TN.

Thánh Rômualđô, viện phụ

2 Cr 9:6-11; Mt 6:1-6,16-18

20        18         X        Thứ Năm tuần 11 TN.

2 Cr 11:1-11; Mt 6:7-15

21        19        Tr         Thứ Sáu tuần 11 TN.

Thánh Luy Gonzaga, Tu Sĩ. Lễ nhớ
2Cr 11:18.21-30; Mt 6:19-23

22       20         X         Thứ Bảy tuần 11 TN.

Thánh Paulinô Gm, Thánh Gioan Fisher Gmtđ và Thánh Tôma More, Tđ

2Cr 12:1-10; Mt 6:24-34

23        21        Tr        CHÚA NHẬT 12 MÙA THƯỜNG NIÊN

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

                                    Lễ cầu cho giáo dân.

St 14:18-20; 1Cr 11:23-26; Lc 9:11b-17

Thánh Vịnh riêng

24        22        Tr        Thứ Hai tuần 12 TN.                                  

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng.

                        Lễ vọng: Gr 1:4-10; 1Pr 1:8-12; Lc 1:5-25

                        Lễ chính ngày: Is 49:1-6; Cv 13: 22-26;

                        Lc 1:57-66.80

25        23         X        Thứ Ba tuần 12 TN.    

St 13:2.5-18; Mt 7:6,12-14. TV tuần 4

26        24         X        Thứ Tư tuần 12 TN.   St 15:1-12.17-18; Mt 7:15-20

27        25         X        Thứ Năm tuần 12 TN.

                                    Thánh Cyrillô Alexandria, Gmtsht

St 16.15-16; Mt 7:21-29

28        26         Tr        Thứ Sáu tuần 12 TN.  

St 17:1.9-10,15-22; Mt 8:1-4

Không nhớ thánh Irênê, Gmtđ

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU.

Lễ trọng. Ngày thế giới cầu xin ơn thánh hóa các linh mục.

29        27        Đ         Thứ Bảy tuần 12 TN. 

THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng.

Lễ cầu cho giáo dân.

 Cv 12:1-11; 2Tm 4:6-8.17-18; Mt 16:13-19.

 30        28        X         CHÚA NHẬT 13 MÙA THƯỜNG NIÊN

1V 19:16b.19-21; Gl 5:1.13-18; Lc 9:51-62

Được kính trọng thể:

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU.

Lễ trọng. Ngày thế giới cầu xin ơn thánh hóa các linh mục.

Ed 34:11-16; Rm 5:5b-11; Lc 15:3-7. 

 Các bài viết mới hơn
     Lịch Phụng Vụ Tháng 7/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2022
     Lịch Phụng vụ Tháng 05/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2022
     Lịch Phụng Vụ Thánh 02/2022
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 1/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2021
     LICH PHỤNG VỤ THÁNG 11/2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 7 NĂM 2021

Các bài viết cũ hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5/2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2018
     Lịch Phụng Vụ Tháng Tám Năm 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2018