Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2019

Ý Cầu Nguyện Trong Tháng:

Cầu cho các gia đình, qua đời sống cầu nguyện và thương yêu, biết luôn trở nên “trường học nhân bản” hơn.

  

01        01/07   Tr         Thứ Năm đầu tháng tuần 17 TN.

Thánh Anphongxô Maria Ligôri. Gmtsht. Lễ nhớ.

Xh 40:16-21.34-38; Mt 13:47-53

02        02        X         Thứ Sáu đầu tháng tuần 17 TN.

                               Thánh Eusêbiô Vercellêsi  Lv 23:1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13:54-58

03        03        X         Thứ Bảy đầu tháng tuần 17 TN.

Lv 25:1.8-17; Mt 14:1-12

 

04        04        X        CHÚA NHẬT 18 MÙA THƯỜNG NIÊN.

                                   Gv 1:2.2:21-23; Cl 3:1-5.9-11; Lc 12:13-21

Không nhớ thánh Gioan Maria Vianney. Thánh Vịnh tuần 2

 

05        05         X        Thứ Hai tuần 18 TN

Cung hiến thánh đường Đức Maria.

Ds 11:4b-15; Mt 14:13-21

06        06         Tr        Thứ Ba tuần 18 TN

                                    CHÚA HIỂN DUNGLễ kính.

Đn 7:9-10.13-14; 2Pr 1:16-19; Lc 9:28b-36

PVGK: thánh vịnh riêng

07        07         X        Thứ Tư tuần 18 TN

Thánh Sixtô II, Gh và các bạn, tử đạo (Đ)

Thánh Cajêtanô, Lm (Tr)

Ds 13:1-2.25-14:1.26-29.34-35;

Mt 15:21-28

08        08        Tr        Thứ Năm tuần 18 TN

                                    Thánh Đaminh, Lm. Lễ nhớ.

Ds 20:1-13; Mt 16:13-23

09        09         X        Thứ Sáu tuần 18 TN

Đnl 4:32-40; Mt 16:24-28

10        10         Đ        Thứ Bảy tuần 18 TN

                THÁNH LAURENSÔ PHÓ TẾ TỬ ĐẠO Lễ kính. 2Cr 9:6-10; Ga 12:24-26

11        11        X         CHÚA NHẬT 19 MÙA THƯỜNG NIÊN

Không nhớ thánh Clara.

Kn 18:6-9; Dt 11:1-2.8-19; Lc 12:32-48

Thánh Vịnh tuần 3

12         12       X         Thứ Hai tuần 19 TN.

     Đnl 10:12-22; Mt 17:22-27

13        13        X         Thứ Ba tuần 19 TN.               

Thánh Pontianô, Ghtđ (Đ); 

và Thánh Hippolytô, Lmtđ (Đ)

Đnl 31:1-8; Mt 18: 1-5.10.12-14-20

14        14        Đ         Thứ Tư tuần 19 TN.

                            Thánh Maximilianô Kolbê, Lmtđ.

                            Lễ nhớ. Đnl 34:1-12; Mt 18: 15-20

              Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI. (Tr).

              1Sb 15:3-4.15-16.16,1-2; 1Cr 15:54b-57; Lc 11:27- 28

15           15     Tr         Thứ Năm tuần 19 TN.

                                    ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI.

                                    Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân.

                                    Kh 11:19a. 12:1-6a.10b; 1Cr 15:20-27a

                                    Lc 1:39-56. PVGK: thánh vịnh riêng

16        16        X         Thứ Sáu tuần 19 TN.

Thánh Stêphanô Hungari.

Gs 24:1-13; Mt 19:3-12

17        17        X         Thứ Bảy tuần 19 TN.

Gs 24:14-29; Mt 19:13-15

 

18        18        X        CHÚA NHẬT 20 MÙA THƯỜNG NIÊN.

Gr  38:4-6.8-10; Dt 12:1-4; Lc 12:49-53

Thánh Vịnh tuần 4

19        19        X         Thứ Hai tuần 20 TN.

Thánh Gioan Êuđê, Lm

Tl 2:11-19; Mt 19:16-22.

20        20        Tr         Thứ Ba tuần 20 TN.

Thánh Bernađô, viện phụ, Tsht. Lễ nhớ

Bổn mạng Tu viện Phanxicô CLG

Tl 6:11-24a; Mt 19:23-30

 21       21        Tr         Thứ Tư tuần 20 Mùa TN.

Thánh Piô X, Gh. Lễ nhớ.

Tl 9:6-15; Mt 20:1-16

22       22         Tr         Thứ Năm tuần 20  TN.

Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ.
Bổn mạng nhà thờ: Chánh Toà

Tl 11:29-39a; Mt 22:1-14

23          23      X         Thứ Sáu tuần 20  TN.

Thánh Rosa Lima, Đt.

R 1:1.3-6.14b-16.22; Mt 22:34-40

24        24        Đ         Thứ  Bảy tuần 20  TN.

THÁNH BATÔLÔMÊÔ TÔNG ĐỒ.

Lễ kính. Kh 21:9b-14; Ga 1:45-51

Thánh Vịnh riêng

 

25       25         X        CHÚA NHẬT 21 MÙA THƯỜNG NIÊN 

Is 66:18-21; Dt 12:5-7.11-13; Lc 13:22-30

Thánh Vịnh tuần 1

26       26         X         Thứ Hai tuần 21 TN.

1Tx 1:1-5.8b-10; Mt 23:13-22

27       27         Tr         Thứ Ba tuần 21 TN.

Thánh Monica. Lễ nhớ

                                    Bổn mạng giới Hiền mẫu.

1Tx 2:1-8; Mt 23:23-26

28        28        Tr         Thứ Tư tuần 21 TN.

Thánh Augustinô, Gmtsht. Lễ nhớ.

1Tx 2:9-13; Mt 23:27-32

29        29        Đ         Thứ Năm tuần 21 TN.

Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết.

Lễ nhớ. 1Tx 3:7-13 hoặc Gr 1:4-5.17-19; Mc 6:17-29

30        01/08   X         Thứ Sáu tuần 21 TN.

                                    1 Tx 4:1-8; Mt 25:1-13

31        02        X         Thứ Bảy tuần 21 TN.

1 Tx 4:9-11; Mt 25:14-30

 Các bài viết mới hơn
     Lịch Phụng Vụ Tháng 7/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2022
     Lịch Phụng vụ Tháng 05/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2022
     Lịch Phụng Vụ Thánh 02/2022
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 1/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2021
     LICH PHỤNG VỤ THÁNG 11/2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 7 NĂM 2021

Các bài viết cũ hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2019- NĂM C
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5/2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2018