Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 02/2022


Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Cầu cho các nữ tu và các phụ nữ sống đời thánh hiến.
Chúng ta cầu nguyện cho các nữ tu và các phụ nữ sống đời thánh hiến, xin cho họ tiếp tục tìm ra những giải đáp mới trước bao thách đố của thời đại, cho nhiều người nhìn nhận và biết ơn vì sứ mạng và lòng can đảm của họ.
 

NĂM ÂM LỊCH NHÂM DẦN 2022

 

01.02

01.01

X
 

Tr           

Thứ Ba.2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3;Mc 5,21-43.
MỒNG MỘT TẾT NHÂM DẦN. CẦU BÌNH AN NĂM MỚI. Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374).
Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.
Lễ Tân Niên: St 1,14-18 (hay Is 65,17-21); Pl 4,4-8 (hay Kh 21,1-6); Mt 6,25-34 (hay Mt 5,43-48 hay Ga 14,23-27).
Lịch Chầu lượt
- Đan viện Xitô (Phước Lý)            - Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp
- Nữ Đan viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước (Phước Lý)

02

02

Tr
 
 
 
 
Tr

Thứ Tư. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính. NGÀY QUỐC TẾ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN.Ml 3,1-4 (hay Dt 2,14-18); Lc 2,22-40.
MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374).Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.
Lịch Chầu lượt
- Gx Trung Nghĩa (Hố Nai)- Đan viện Xitô (Phước Lý)

03

03

Tr

Thứ Năm đầu tháng.Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo (Đ).Thánh Ansgariô, giám mục (Tr).1V 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13.
MỒNG BA TẾT. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM (Tr).Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374):St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.
Lịch Chầu lượt
-  Đan viện Xitô (Phước Lý)

04

04

X

Thứ Sáu đầu tháng.Hc 47,2-11; Mc 6,14-29.
NGÀY GIÁO PHẬN CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG NGƯỜI SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN CÒN SỐNG HAY ĐÃ QUA ĐỜI

05

05

Đ

Thứ Bảy đầu tháng.Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.1V 3,4-13; Mc 6,30-34.

06

06

X

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I.Is 6,1-2a. 3-8; 1Cr 15,1-11 (hay 1Cr 15,3-8.11); Lc 5,1-11(Không cử hành lễ thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo).
Lịch Chầu lượt- Gx Cẩm Đường (Long Thành)

07

07

X

Thứ Hai.1V 8,1-7.9-13;Mc 6,53-56.

08

08

X

Thứ Ba. Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr). Thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr).1V 8,22-23.27-30;Mc 7,1-13

09

09

X

Thứ Tư.1V 10,1-10; Mc 7,14-23.

10

10

Tr

Thứ Năm. Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ nhớ.1V 11,4-13;Mc 7,24-30.

11

11

X

Thứ Sáu. Đức Mẹ Lộ Đức (Tr).1V 11,29-32; 12,19;Mc 7,31-37(hay lễ về Đức Mẹ: Is 66,10-14c; Ga 2,1-11). NGÀY QUỐC TẾ BỆNH NHÂN.

12

12

Tr

Thứ Bảy.1V 12,26-32; 13,33-34;Mc 8,1-10.

13

13

X

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II.Gr 17,5-8; 1Cr 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26.

14

14

Tr

Thứ Hai. Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục. Lễ nhớ.Gc 1,1-11; Mc 8,11-13.

15

15

X

Thứ Ba. Gc 1,12-18;Mc 8,14-21.

16

16

X

Thứ Tư. Gc 1,19-27; Mc 8,22-26.

17

17

X

Thứ Năm.Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria (Tr). Gc 2,1-9;Mc 8,27-33.

18

18

X

Thứ  Sáu.Gc 2,14-24.26;Mc 8,349,1.

19

19

X

Thứ  Bảy.Gc 3,1-10;Mc 9,2-13.

20

20

X

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III.1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1Cr 15,45-49; Lc 6,27-38.

21

21

X

Thứ Hai.Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.Gc 3,13-18;Mc 9,14-29.

22

22

Tr

Thứ Ba. LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ.Lễ kính.1Pr 5,1-4 ; Mt 16,13-19.
Ngày giỗ (1988)
Đức chaĐa MinhNGUYỄN VĂN LÃNG
Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc

23

23

Đ

Thứ  Tư. Thánh Pôlicarpô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.Gc 4,13-17;Mc 9,38-40.

24

24

X

Thứ  Năm.Gc 5,1-6;Mc 9,41-50.

25

25

X

Thứ Sáu.Gc 5,9-12;Mc 10,1-12.

26

26

X

Thứ  Bảy. Gc 5,13-20;Mc 10,13-16.

27

27

X

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV.Hc 27,4-7; 1Cr 15,54-58; Lc 6,39-45
Lịch Chầu lượt
- Gx Thừa Ân (Long Khánh)

28

28

X

Thứ Hai. 1Pr 1,3-9; Mc 10,17-27.

 


Các bài viết mới hơn
     Lịch Phụng Vụ Tháng 7/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2022
     Lịch Phụng vụ Tháng 05/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2022

Các bài viết cũ hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 1/2022
     Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2021
     LICH PHỤNG VỤ THÁNG 11/2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 7 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 6 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 2 NĂM 2021
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2019