Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 07

Ý CẦU NGUYỆN:

Cầu cho những người xa lìa đức tin Kitô giáo: Xin cho những người xa lìa đức tin Kitô giáo, biết tái khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa giàu lòng thương xót và vẻ đẹp của đời sống Kitô giáo, nhờ lời cầu nguyện và chứng tá Tin Mừng của chúng ta.

01          

08          

X         

Thứ Bảy đầu tháng. St 18,1-15; Mt 8,5-17.

02

09

X

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 2V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42.

03

10

Đ

Thứ Hai. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.

04

11

X

Thứ Ba. Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr). St 19,15-29; Mt 8,23-27.

05

12

X

Thứ Tư. Lễ Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục (Tr). St 21,5.8-20; Mt 8,28-34.

06

13

X

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ). St 22,1-19; Mt 9,1-8.

07

14

X

Thứ Sáu đầu thángSt 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Mt 9,9-13.

08

15

X

Thứ Bảy. St 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17.

09

16

X

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30. (Không cử hành lễ Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục, và các bạn, tử đạo).  

10

17

X

Thứ Hai. St 28,10-22a; Mt 9,18-26.

11

18

Tr

Thứ Ba. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.  St 32,23-33 [hoặc Hr 32,23-33]; Mt 9,32-38.

12

19

X

Thứ Tư. St 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Mt 10,1-7.

13

20

X

Thứ Năm. Lễ thánh Henricô (Tr). St 44,18-21. 23b-29; 45,1-5; Mt 10,7-15.

14

21

X

Thứ Sáu. Thánh Camillô Lellis, linh mục (Tr). St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23.

15

22

Tr

Thứ Bảy. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. St 49,29-32; 50,15-26a; Mt 10,24-33.

16

23

X

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 (hoặc Mt 13,1-9). (Không cử hành lễ Đức Mẹ núi Carmêlô).

17

24

X

Thứ Hai. Xh 1,8-14.22; Mt 10,34─11,1.

18

25

X

Thứ Ba. Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24.

19

26

X

Thứ Tư. Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27.

20

27

X

Thứ Năm. Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ). Xh 3,13-20; Mt 11,28-30.

21

28

X

Thứ Sáu. Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Xh 11,10─12,14; Mt 12,1-8.

22

29

Tr

Thứ Bảy. THÁNH MARIA MAGĐALÊNA. Lễ kính. Dc 3,1-4a (hoặc 2Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.

23

1/6

X

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 (hoặc Mt 13,24-30). (Không cử hành lễ Thánh Birgitta, nữ tu).

24

02

X

Thứ Hai. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr). Xh 14,5-18; Mt 12,38-42.

25

03

Đ

Thứ Ba. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.

26

04

Tr

Thứ Tư. Lễ Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ Xh 16,1-5. 9-15; Mt 13,1-9. (Hoặc lễ về hai thánh Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17). 

27

05

X

Thứ Năm. Xh 19,1-2.9-11.16-20b; Mt 13,10-17.

28

06

X

Thứ Sáu. Xh 20,1-17; Mt 13,18-23.

29

07

Tr

Thứ Bảy. Thánh nữ Martha. Lễ nhớ1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (hoặc Lc 10,38-42).

30

08

X

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 1V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 (hoặc Mt 13,44-46). (Không cử hành lễ Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

31

09     

Tr

Thứ Hai. Lễ thánh Ignatiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ. Xh 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35.

 

 


Các bài viết mới hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2019- NĂM C
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5/2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI NĂM 2019

Các bài viết cũ hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 06- THÁNH KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG NĂM- THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TƯ 2017
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BA 2017 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng Ba Năm 2017
     Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2017
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 26 tháng hai đến ngày 04 tháng ba Năm 2017
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 19 tháng hai đến ngày 25 tháng hai Năm 2017
     Lịch Phụng Vụ Từ ngày 12 tháng hai đến ngày 18 tháng hai Năm 2017
     Lịch Phụng Vụ Từ Ngày 20 đến 26 Tháng 11 Năm 2016