Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2018

 Ý chỉ chung: Giới trẻ Châu Phi . Cầu cho giới trẻ Châu Phi được dự phần vào công việc giáo dục và làm ăn trên chính quê hương của họ.

01        22         X        Thứ Bảy đầu tháng. Tuần XXI Mùa Thường Niên.1 Cr 1:26-31; Mt 25:14-30

02        23         X        CHÚA NHẬT XXII MÙA THƯỜN NIÊN. Đnl 4:1-2.6-8; Gc 1:17-18.21-22.27; Mc 7:1-8.14-15.21-23 Ngày quốc khánh. Cầu cho tổ quốc. Thánh Vịnh tuần 2

03        24         Tr       Thứ Hai tuần XXII Mùa Thường Niên Thánh Grêgêriô Cả, Ghtsht. Lễ nhớ 1 Cr                    2:1-5; Lc 4:16-30

04        25        X        Thứ Ba tuần XXII Mùa Thường Niên 1 Cr 2:10-16; Lc 4:31-37

05      26           X        Thứ tư tuần XXII Mùa Thường Niên 1 Cr 3:1-9; Lc 4:38-44

06       27          X        Thứ Năm đầu tháng. Tuần XXII  Mùa Thường Niên.1 Cr 3:18-23; Lc 5:1-11

07        28         X        Thứ Sáu đầu tháng. Tuần XXII Mùa Thường Niên.1 Cr 4:1-5; Lc 5:33-39

08        29        Tr        Thứ Bảy tuần XXII Mùa Thường Niên SINH NHẬT ĐỨC MẸ. Lễ kính Mi 5: 2-5a hoặc Rm 8: 28-30; Mt 1: 1-16. 18-23 PVGK: thánh vịnh riêng

09      30          X         CHÚA NHẬT XXIII MÙA THƯỜNG NIÊN.  Is 35:4-7; Gc 2:1-5; Mc 7:31-37 Không nhớ Thánh Phêrô Claver, Lm Thánh Vịnh tuần 3

10       01/08   X          Thứ Hai tuần XXIII Mùa Thường Niên 1 Cr 5:1-8; Lc 6:6-11 Thánh Vịnh tuần 3

11       02         X         Thứ Ba tuần XXIII Mùa Thường Niên 1 Cr 6:1-11; Lc 6:12-19

12       03         X         Thứ Tư tuần XXIII Mùa Thường Niên. Danh thánh Mẹ Maria (Tr) 1 Cr 7:1.17.25-31; Lc 6:20-26

13        04        Tr        Thứ Năm tuần XXIII Mùa Thường Niên T. Gioan Kim Khẩu, Gmtsht. Lễ nhớ. 1 Cr 8:1-7.11-13; Lc 6:27-38

14        05        Đ         Thứ Sáu tuần XXIII Mùa Thường Niên SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21: 4b-9; hoặc Pl 2: 6-11; Ga 3: 13-17 Thánh vịnh riêng

15        06        Tr        Thứ Bảy tuần XXIII Mùa Thường Niên Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Dt 5:7-9; Ga 19: 25-27 hoặc Lc 2: 33-35. Thánh vịnh riêng

16        07        X         CHÚA NHẬT XXIV MÙA THƯỜNG NIÊN. Không nhớ Thánh Corneliô, Ghtđ và Cyprianô, Gmtđ. Is 50:4-9; Gc 2:14-18; Mc 8:27-35 Thánh Vịnh tuần 4

17        08        X         Thứ Hai tuần XXIV Mùa Thường Niên Thánh Robertô Bellarminô, Gmtsht.1 Cr 11:17-26.33; Lc 7:1-10

18       09         X         Thứ Ba tuần XXIV Mùa Thường Niên 1 Cr 12:12-14.27-31; Lc 7:11-17

19       10         X         Thứ Tư tuần XXIV Mùa Thường Niên Thánh Gianuariô, Gmtđ. 1 Cr 12:31-13:13; Lc 7:31-35

20       11         Đ         Thứ Năm tuần XXIV Mùa Thường Niên Thánh Andrê Kim, Phaolô Chung và các Bạn Tử Đạo. Lễ nhớ. 1 Cor 15:1-11; Lc 7:36-50

21        12        Đ         Thứ Sáu tuần XXIV Mùa Thường Niên THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ , TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Ep 4:1-7.11-13; Mt 9:9-13 Thánh vịnh riêng

22        13        X         Thứ Bảy tuần XXIV Mùa Thường Niên1 Cr 15:35-37.42-49; Lc 8:4-15

23        14        X         CHÚA NHẬT XXV MÙA THƯỜNG NIÊN. Không nhớ Thánh Piô năm dấu, Lm Kn 2:12.17-20; Gc 3:16-4:3; Mc 9:30-37 Thánh Vịnh tuần 1

24        15        X         Thứ Hai tuần XXV Mùa Thường Niên Cn 3:27-34; Lc 8:16-18 Ngày Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi. Hc 42: 15-16. 43:1-2.6-10; Mc 10: 13-16

25       16         X         Thứ Ba tuần XXV Mùa Thường Niên Cn 21:1-6.10-13; Lc 8:19-21

26       17         X         Thứ Tư tuần XXV Mùa Thường Niên Cn 30:5-9; Lc 9:1-6 Thánh Cosma và thánh Đamianô,Tđ (Đ)

27       18         Tr        Thứ Năm tuần XXV Mùa Thường Niên Thánh Vinh sơn Phaolô, Lm. Lễ nhớ.

                                    Gv 1:2-11; Lc 9:7-9

28        19         X        Thứ Sáu tuần XXV Mùa Thường Niên Gv 3:1-11; Lc 9:18-22 T. Venceslaô, Tđ.

                                     T. Lôrensô Ruiz và các bạn Tđ (Đ).

29        20        Tr        Thứ Bảy tuần XXV Mùa Thường Niên TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIE, VÀ RAPHAE. Lễ kính. Đn 7:9-10.13-14; Ga 1:47-51  PVGK: thánh vịnh riêng

30        21        X         CHÚA NHẬT XXVI MÙA THƯỜNG NIÊN. Không nhớ Thánh Giêrônimô, Lmtsht. Ds 11:25-29; Mc 9:38-43.45.47-48  Thánh Vịnh tuần 2

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2019- NĂM C
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5/2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI NĂM 2019

Các bài viết cũ hơn
     Lịch Phụng Vụ Tháng Tám Năm 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ -THÁNG 6 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 05/2018
     LỊCH PHỤNG VỤ- THÁNG 4 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ- THÁNG 3 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ- THÁNG HAI NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG GIÊNG NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12/2017
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11/2017