Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

Lịch Phụng Vụ Tháng Tám Năm 2018

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Ý chung: Cầu cho các gia đình. Xin cho các quyết định về kinh tế và chính trị bảo vệ các gia đình như là kho báu của nhân loại.

Tháng Trái Tim Đức Mẹ

Cầu cho kẻ có tội được ơn hoán cải.

Để tôn kính Trái Tim Đức Mẹ, các tín hữu có thể đọc ba kinh Kính Mừng và kinh cầu Trái Tim Đức Mẹ.

 

01  20   Tr   Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên.

Thánh An-phong-sô Ma-ri-a Li-gô-ri, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ, Linh mục (U1838) và Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Hạnh, Linh mục (U1838) Tử đạo.   

Gr 15,10.16-21; Mt 13,44-46;

02  21   X  Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên.

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

(Tr) Thánh Êu-xê-bi-ô Véc-se-li, Giám mục. Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, Linh mục.

Gr 18,1-6; Mt 13,47-53.

03  22   X   Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Gr 26,1-9; Mt 13,54-58.

04  23   Tr  Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên.

Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, Linh mục, lễ nhớ.

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Từ trưa hôm nay cho đến hết ngày mai, nhờ ơn rộng Hội Thánh ban, được viếng nhà thờ lĩnh ân xá. Để được ơn đại xá, mỗi tín hữu phải xưng tội, rước lễ, viếng nhà thờ, đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (Enchiridion Indulgentiarum năm 1999, concessio 33).  

Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12.

05  24   X  CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Không cử hành lễ cung hiến vương cung thánh đường Đức Ma-ri-a tại Roma. Cấm cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35.

06  25  Tr   Thứ Hai. CHÚA HIỂN DUNG, lễ kính.

Đn 7,9-10.13-14; hoặc 2 Pr 1,16-19; Mc 9,2-10.

Cấm cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

07  26  X  Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên.

(Đ) Thánh Xit-tô II (Sixtus), Giáo hoàng và các bạn Tử đạo.

(Tr) Thánh Ca-giê-ta-nô (Cajetan), Linh mục).

Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14,22-36 hoặc Mt 15,1-2.10-14.

08  27  Tr  Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên.

Thánh Đa-minh, Linh mục, lễ nhớ.

Gr 31,1-7; Mt 15,21-28.

09  28   X  Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên.

(Đ) Thánh Têrêxa Bê-nê-đíc-ta Thánh Giá, trinh nữ, tử đạo.

Gr 31,31-34; Mt 16,13-23.

10  29   Đ  Thứ Sáu. THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO, lễ kính.

Cấm cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26. 

11  01/7  Tr  Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên.

Thánh Cờ-la-ra, Trinh nữ, lễ nhớ.

Kb 1,12-2,4; Mt 17,14-20.

12  02   X  CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần III.

Thánh Gia-cô-bê Đỗ Mai Năm (Nam), Linh mục (U1838); Thánh An-tôn Nguyễn Đích, Giáo dân (U1838) và Thánh Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ, Lý trưởng (U1838), Tử đạo.  

Không cử hành lễ thánh Gio-an Phan-xi-cô Săng-tan (Frances de Chantal), Nữ tu. Cấm cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

1V 19,4-8; Ep 4,30-5,2; Ga 6,41-51.

13  03  X  Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên.

(Đ) Thánh Pông-xi-a-nô (Pontianus), Giáo hoàng, và thánh Hi-pô-li-tô (Hypolitus), Linh mục, Tử đạo.

Ed 1,2-5.24-28c; Mt 17,22-27.

14  04   Đ  Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên.

Thánh Mac-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê [Maximilian Kolbe], Linh mục, Tử đạo, lễ nhớ.   

Ed 2,8-3,4; Mt 18,1-5.10.12-14.

(Tr) Chiều: Lễ Vọng RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC   LÊN TRỜI, lễ trọng.

1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.

15  05   Tr   Thứ TưRẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng và buộc.

Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Lễ cầu cho giáo dân.

Cấm cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Kh 11,19a;12,1-6a,10ab; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.

16  06   X  Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên.

(Tr) Thánh Stê-pha-nô Hungary. Ed 12,1-12; Mt 18,21-19,1.

17  07   X  Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên.

Ed 16,1-15.60.63 hoặc Ed 16,59-63; Mt 19,3-12.

18  08   X  Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy.

Ed 18,1-10.13b.30-32; Mt 19,13-15.

19  09   X  CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.

Không cử hành lễ thánh Gio-an Ơ-đơ, Linh mục. Cấm cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

 Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-58.

20  10   Tr   Thứ Hai Tuần XX Thường Niên.

Thánh Bê-na-đô, viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Ed 24,15-24; Mt 19,16-22.

21  11   Tr   Thứ Ba Tuần XX Thường Niên.

Thánh Piô X, Giáo hoàng, lễ nhớ.

Ed 28,1-10; Mt 19,23-30.

22  12  Tr  Thứ Tư Tuần XX Thường Niên.

Đức Trinh nữ Ma-ri-a Nữ vương, lễ nhớ.

Ed 34,1-11; Mt 20,1-16. 

23  13   X  Thứ Năm Tuần XX Thường Niên.

(Tr) Thánh Rôsa Lima, Trinh nữ.

Ed 36,23-28; Mt 22,1-14.

24  14   Đ  Thứ Sáu. THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Cấm cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.

25  15   X  Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy. 

(Tr) Thánh Lu-i. Thánh Giu-se Ca-la-xan (Calasanz), Linh mục.

Ed 43,1-7a; Mt 23,1-12.

26  16   X  CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Cấm cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng  

Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6, 60-69.  

27  17  Tr  Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên.

Thánh nữ Mô-ni-ca, lễ nhớ.   

2Tx 1,1-5.11b-12; Mt 23,13.15-22.

28  18  Tr   Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên.

Thánh Au-gút-ti-nô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

2Tx 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26.

29  19  Đ  Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên.

Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta chịu trảm quyếtLễ nhớ có bài đọc riêng:

Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.

30  20  X  Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên. 

1Cr 1,1-9; Mt 24,42-51.

31  21  X  Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên.

1Cr 1,17-25; Mt 25,1-13.

 


Các bài viết mới hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2019- NĂM C
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5/2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI NĂM 2019

Các bài viết cũ hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ -THÁNG 6 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 05/2018
     LỊCH PHỤNG VỤ- THÁNG 4 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ- THÁNG 3 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ- THÁNG HAI NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG GIÊNG NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12/2017
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11/2017
     Lịch Phụng Vụ Tháng 10/2017