Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

NĂM DƯƠNG LỊCH 2018
THÁNG GIÊNG

01
[01]                      

15
  [11]                            

Tr                

Thứ Hai. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21. Ngày Thế Giới Hòa Bình. Đấng Thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành lễ cầu cho hòa bình.


LƯU Ý:
Các ngày trong tuần Giáng Sinh từ 02 tháng Giêng:
a. Không được cử hành các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381);
b. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi. (IM 376);
c. Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).

02             

16              

Tr              

Thứ Ba. Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh vịnh tuần I. 1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.

03

17

Tr

Thứ Tư. Danh Thánh Chúa Giêsu (Tr). 1Ga 2,29–3,6; Ga 1,29-34 (hay lễ về Danh Thánh Chúa Giêsu: Pl 2,1-11; Lc 2,21-24).

04

18

Tr

Thứ Năm đầu tháng. 1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42.

05

19

Tr

Thứ Sáu đầu tháng. 1Ga 3,11-21; Ga 1,43-51.

06

20

Tr
 
Tr

Thứ Bảy đầu tháng. 1Ga 5,5-13; Mc 1,7-11 (hay Lc 3,23-38 hay Lc 3,23.31-34.36-38).
Chiều: LỄ VỌNG CHÚA HIỂN LINH. Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.

07

21

Tr
 

CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12. (Không cử hành lễ thánh Raimunđô Penyafort, linh mục).

08

22

Tr

Thứ Hai. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Is 55,1-11 (hay 1Ga 5,1-9); Mc 1,7-11. (Ấn bản I: Is 42,1-4,6-7; [Act 10,34-38]; Mc 1,6b-11).


MÙA THƯỜNG NIÊN
(trước Mùa Chay)

  

Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa Nhật” (AC 43).

 Bài đọc I các ngày trong tuần: NĂM CHẴN (II).

09                  

23    

X                

Thứ Ba. Tuần I Thường Niên. Thánh vịnh tuần I. 1Sm 1,9-20; Mc 1,21b-28.

10

24

X

Thứ Tư. 1Sm 3,1-10.19-20; Mc 1,29-39.

11

25

X

Thứ Năm. 1Sm 4,1-11; Mc 1,40-45.

12

26

X

Thứ Sáu. 1Sm 8,4-7.10-22a; Mc 2,1-12.

13

27

X

Thứ Bảy. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 1Sm 9,1-4.17-19; 10,1a; Mc 2,13-17.

14

28

X

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. 1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42

15

29

X

Thứ Hai. 1Sm 15,16-23; Mc 2,18-22

16

30

X

Thứ Ba. 1Sm 16,1-13; Mc 2,23-28.

17

01         [12]

X

Thứ Tư. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. 1Sm 17,32-33.37.40-51; Mc 3,1-6.

18

02

X

Thứ Năm. 1Sm 18,6-9; 19,1-7; Mc 3,7-12. Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhấtTrong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa Nhật).

19

03

X

Thứ Sáu. 1Sm 24,3-21; Mc 3,13-19.

20

04

X

Thứ Bảy. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo (Đ) và Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ). 2Sm 1, 1-4.11-12.19.23-27; Mc 3,20-21.

21

05

X

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20. (Không cử hành lễ Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo). 

22

06

X

Thứ Hai. Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo (Đ). 2Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30.

23

07

X

Thứ Ba. 2Sm 6,12b-15.17-19; Mc 3,31-35.

24

08

Tr
 

Thứ Tư. Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2Sm 7,4-17; Mc 4,1-20.

25

09

Tr

Thứ Năm. THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính. Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22);  Mc 16,15-18. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. 

26

10

Tr

Thứ Sáu. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ.  2Tm 1,1-8 [hay Tt 1,1-5]; Lc 10,1-9 (Sách BĐNL tr. 430 và 73).

27

11

X

Thứ Bảy. Thánh Angiêla Mêrisi, trinh nữ (Tr). 2Sm 12,1-7a.10-17; Mc 4,35-41.

28

12

X

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Đnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28. (Không cử hành lễ thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.)

29

13

X

Thứ Hai. 2Sm 15,13-14.30; 16,5-13a; Mc 5,1-20.

30

14

X

Thứ Ba. 2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3; Mc 5,21-43.

31

15

Tr

Thứ Tư. Thánh Gioan Bosco, linh mục. Lễ nhớ. 2Sm 24,2.9-17; Mc 6,1-6.

 


Các bài viết mới hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2019- NĂM C
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5/2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI NĂM 2019

Các bài viết cũ hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12/2017
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11/2017
     Lịch Phụng Vụ Tháng 10/2017
     Lịch Phụng Vụ Tháng 9/2017
     LỊCH PHỤC VỤ THÁNG 8/2017
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 07
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 06- THÁNH KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG NĂM- THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TƯ 2017
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BA 2017 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE