Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2018

 

Ý chỉ truyền giáo: Các linh mục trong sứ mạng mục tử

Cầu cho các linh mục đang gặp phải mệt mỏi và cô đơn trong công việc mục vụ của mình, được tình thân của Chúa và của anh em nâng đỡ.

 

01        18/05    X        CHÚA NHẬT XIII MÙA THƯỜNG NIÊN 

                                     Kn 1:13-15; 2 Cr 8:7,9,13-15; Mc 5:21-43

                        Thánh Vịnh tuần 1

02        19         X        Thứ Hai tuần XIII Mùa Thường Niên

                                    Am 2:6-10.13-16; Mt 8:18-22

03        20        Đ        Thứ Ba tuần XIII Mùa Thường Niên

             Am 3:1-8; Mt 8:23-27

                                    THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

                                    Ep 2:19-22; Ga 20:24-29

04        21         X        Thứ Tư tuần XIII Mùa Thường Niên

              Thánh Elizabeth Bồ Đào Nha

              Am 5:14-15.21-24; Mt 8:28-34

05        22         X        Thứ Năm đầu tháng tuần XIII Thường

                                    Niên. Thánh Antôn Maria Dacaria, Lm

              Am 7:10-17; Mt 9:1-8

06        23         X        Thứ Sáu đầu tháng tuần XIII Mùa

                                    Thường Niên. Thánh Maria Goretti, Đttđ.

              Am 8:4-6.9-12; Mt 9:9-13

07        24        X        Thứ Bảy tuần XIII Mùa Thường Niên   Am 9:11-15; Mt 9:14-17

08        25         X        CHÚA NHẬT XIV MÙA THƯỜNG NIÊN. 

              Ed 2:2-5; 2 Cr 12:7-10; Mc 6:1-6

              Thánh Vịnh tuần 2  

09        26        X        Thứ Hai tuần XIV Mùa Thường Niên

  Thánh Augustino Zhao Rong Lm  và các bạn Tđ. Hs 2:14.15b-16.19-20; 

  Mt 9:18-26

10        27         X        Thứ Ba tuần XIV Mùa Thường Niên

             Hs 8:4-7.11-13; Mt 9:32-38

11        28         Tr       Thứ Tư tuần XIV MÙA Thường Niên

                                    Thánh Bênêđictô, Viện Phụ. Lễ nhớ.
                                    Hs 10:1-3.7-8,12; Mt 10:1-7

12        29        X         Thứ Năm tuần XIV Mùa Thường Niên

               Hs 11:1.3-5b.8c-9; Mt 10:7-15

13        01/06   X         Thứ Sáu tuần XIV Mùa Thường Niên

                Thánh Henricô. Hs 14:1-9; Mt 10:16-23

14        02        X         Thứ Bảy tuần XIV Thường Niên

                                    Thánh Camilô Lellis, Lm      Is 6:1-8; Mt 10:24-33

15        03        X         CHÚA NHẬT XV MÙA THƯỜNG NIÊN

  Không nhớ Thánh Bonaventura, GmtshtAm 7:12-15; Ep 1:3-14; Mc 6:7-13

  Thánh Vịnh tuần 3

16        04         X        Thứ Hai tuần XV Mùa Thường Niên

             Đức Mẹ Carmêlô.

                  Is 1:10-17; Mt 10:34-11:1

17        05         X        Thứ Ba tuần XV Mùa Thường Niên

               Is 7:1-9; Mt 11:20-24

18        06         X        Thứ Tư tuần XV MÙA Thường Niên

               Is 10:5-7.13-16; Mt 11:25-27

19        07        X        Thứ Năm tuần XV Mùa Thường Niên

             Is 26:7-9.12.16-19; Mt 11:28-30

20        08         X        Thứ Sáu tuần XV Mùa Thường Niên   

                                    Thánh Apôllinarê, Gmtđ

                Is 38:1-6.21-22; Mt 12:1-8

21        09         X        Thứ Bảy tuần XV Thường Niên

              Thánh Lôrenxô Brindisi, Lmtsht

             Mk 2:1-5; Mt 12:14-21

22         10       X         CHÚA NHẬT XVI MÙA THƯỜNG NIÊN. 

                Gr 23:1-6; Ep 2:13-18; Mc 6:30-34

              Không kính thánh Maria Mađalêna.

                 Thánh Vịnh tuần 4

23         11       Tr        Thứ Hai tuần XVI Mùa Thường Niên

                Thánh Brigitta

               Mk 6:1-4.6-8; Mt 12:38-42

24        12        X        Thứ Ba tuần XVI Mùa Thường Niên

                                    Chân phước Anrê Phú Yên, bổn mạng các giáo lý viên Việt Nam.

                                      Thánh Serbêliô  Makhluf, Lm  

   Mk 7:14-15.18-20; Mt 12:46.48-50

25        13        Đ         Thứ Tư tuần XVI Mùa Thường Niên.

                                    THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ.

                                    Lễ kính. 2Cr 4:7-15; Mt 20:20-28

26        14        Tr        Thứ Năm tuần XVI Mùa Thường Niên  

    Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ.

                                    Hc 44:1.8.10-15; Mt 13:16-17

27        15        X         Thứ Sáu tuần XVI Mùa Thường Niên

              Gr 3:14-17; Mt 13:18-23

28        16        X         Thứ Bảy tuần XVI Mùa Thường Niên

              Gr 7:1-11; Mt 13:24-30

29        17        X         CHÚA NHẬT XVII MÙA THƯỜNG NIÊN. 

             2 V 4:42-44; Ep 4:1-6; Ga 6:1-15

             Không nhớ thánh nữ Martha.

            Thánh Vịnh tuần 1

30        18        Tr        Thứ Hai tuần XVII Mùa Thường Niên

 Thánh Phêrô Kim Ngôn, Gmtsht. Lễ nhớ

            Gr 13:1-11; Mt 13:31-35

            Thánh Vịnh tuần 1

31        19        Tr        Thứ Ba tuần XVII Mùa Thường Niên

                                    Thánh Ignatiô Loyola, Lm. Lễ nhớ.

                Gr 14:17-22; Mt 13:36-43


Các bài viết mới hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2019- NĂM C
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5/2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI NĂM 2019

Các bài viết cũ hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ -THÁNG 6 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 05/2018
     LỊCH PHỤNG VỤ- THÁNG 4 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ- THÁNG 3 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ- THÁNG HAI NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG GIÊNG NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12/2017
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11/2017
     Lịch Phụng Vụ Tháng 10/2017
     Lịch Phụng Vụ Tháng 9/2017