Trang Chủ > Phụng Vụ > Lịch Phụng Vụ

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10 NĂM 2018
Ý Cầu Nguyện : 
Cầu cho các sứ vụ của các tu sĩ: Xin cho các tu sĩ nam nữ biết đổi mới nhiệt tình tông đồ, và biết tìm gặp gỡ những người nghèo khó, những người bị gạt ra bên lề xã hội và những người thấp cổ bé miệng.

NGÀY

LOẠI

ÁO LỄ

LỄ

Thứ Hai
1/10

Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm B

Tr

Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Đtts

G 1:6-22; Tv 17:1,2-3,6-7; Lc 9:46-50

Thứ Ba
2/10

Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm B

Tr

Thiên Thần Hộ Thủ

G 3:1-3,11-17,20-23; Tv 88:2-3,4-5,6,7-8; Lc 9:51-56

Thứ Tư
3/10

Lễ Thường
Thường Niên
Năm B

X

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm

G 9:1-12,14-16; Tv 88:10-11,12-13,14-15; Lc 9:57-62

Thứ Năm
4/10

Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm B

Tr

Thánh Phanxicô thành Assisi, Tu Sĩ

G 19:21-27; Tv 27:7-8,8-9,13-14; Lc 10:1-12

Thứ Sáu
5/10

Lễ Thường
Thường Niên
Năm B

X

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm

G 38:1,12-21; Tv 139:1-3,78,9-10,13-14; Lc 10:13-16

Thứ Bảy
6/10

Lễ Thường
Thường Niên
Năm B

X

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm

G 42:1-3,5-6,12-16; Tv 119:66,71,75,91,125,130; Lc 10:17-24

Chủ Nhật
7/10

Lễ Trọng
Thường Niên
Năm B

X

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

St 2:18-24; Tv 128:1-2,3,4-5,6; Dt 2:9-11; Mc 10:2-16; Mc 10:2-12

Thứ Hai
8/10

Lễ Thường
Thường Niên
Năm B

X

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

Gl 1:6-12; Tv 111:1-2,7-8,9,10; Lc 10:25-37

Thứ Ba
9/10

Lễ Thường
Thường Niên
Năm B

X

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

Gl 1:13-24; Tv 139:1-3,13-14,14-15; Lc 10:38-42

Thứ Tư
10/10

Lễ Thường
Thường Niên
Năm B

X

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

Gl 2:1-2,7-14; Tv 117:1,2; Lc 11:1-4

Thứ Năm
11/10

Lễ Thường
Thường Niên
Năm B

X

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

Gl 3:1-5; Lc 1:69-70,71-72,73-75; Lc 11:5-13

Thứ Sáu
12/10

Lễ Thường
Thường Niên
Năm B

X

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

Gl 3:7-14; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 11:15-26

Thứ Bảy
13/10

Lễ Thường
Thường Niên
Năm B

X

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

Gl 3:22-29; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Lc 11:27-28

Chủ Nhật
14/10

Lễ Trọng
Thường Niên
Năm B

X

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm

Kn 7:7-11; Tv 90:12-13,14-15,16-17; Dt 4:12-13; Mc 10:17-30; Mc 10:17-27

Thứ Hai
15/10

Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm B

Tr

Thánh Têrêxa thành Avila, Đtts

Gl 4:22-24,26-27,31; Gl 5:1; Tv 113:1-2,3-4,5,6-7; Lc 11:29-32

Thứ Ba
16/10

Lễ Thường
Thường Niên
Năm B

X

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm

Gl 5:1-6; Tv 119:41,43,44,45,47,48; Lc 11:37-41

Thứ Tư
17/10

Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm B

Đỏ

Thánh Inaxiô thành Antiôkia, Gmtđ

Gl 5:18-25; Tv 1:1,1-2,3,4,6; Lc 11:42-46

Thứ Năm
18/10

Lễ Kính
Thường Niên
Năm B

Đỏ

Thánh Luca, Thánh Sử

Ep 1:3-10; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Lc 11:47-54

Thứ Sáu
19/10

Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm B

Đỏ

Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo

Ep 1:11-14; Tv 33:1-2,4-5,12-13; Lc 12:1-7

Thứ Bảy
20/10

Lễ Thường
Thường Niên
Năm B

X

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm

Ep 1:15-23; Tv 8:2-3,4-5,6-7; Lc 12:8-12

Chủ Nhật
21/10

Lễ Trọng
Thường Niên
Năm B

X

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

Is 53:10-11; Tv 33:4-5,18-19,20-22; Dt 4:14-16; Mc 10:35-45; Mc 10:42-45

Thứ Hai
22/10

Lễ Thường
Thường Niên
Năm B

X

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

Ep 2:1-10; Tv 100:2,3,4,5; Lc 12:13-21

Thứ Ba
23/10

Lễ Thường
Thường Niên
Năm B

X

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

Ep 2:12-22; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 12:35-38

Thứ Tư
24/10

Lễ Thường
Thường Niên
Năm B

X

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

Ep 3:2-12; Is 12:2-3,4,5-6; Lc 12:39-48

Thứ Năm
25/10

Lễ Thường
Thường Niên
Năm B

X

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

Ep 3:14-21; Tv 33:1-2,4-5,11-12,18-19; Lc 12:49-53

Thứ Sáu
26/10

Lễ Thường
Thường Niên
Năm B

X

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

Ep 4:1-6; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 12:54-59

Thứ Bảy
27/10

Lễ Thường
Thường Niên
Năm B

X

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

Ep 4:7-16; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 13:1-9

Chủ Nhật
28/10

Lễ Trọng
Thường Niên
Năm B

X

Chúa Nhật thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm

Gr 31:7-9; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Dt 5:1-6; Mc 10:46-52

Thứ Hai
29/10

Lễ Thường
Thường Niên
Năm B

X

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm

Ep 4:32-5; Tv 1:1-2,2-3,4-5,6; Lc 13:10-17

Thứ Ba
30/10

Lễ Thường
Thường Niên
Năm B

X

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm

Ep 5:21-33; Tv 128:1-2,3,4-5; Lc 13:18-21

Thứ Tư
31/10

Lễ Thường
Thường Niên
Năm B

X

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm

Ep 6:1-9; Tv 145:10-11,12-13,13-14; Lc 13:22-30

 Các bài viết mới hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG MƯỜI NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2019- NĂM C
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5/2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 4 NĂM 2019
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 - THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG HAI NĂM 2019

Các bài viết cũ hơn
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9 NĂM 2018
     Lịch Phụng Vụ Tháng Tám Năm 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ -THÁNG 6 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 05/2018
     LỊCH PHỤNG VỤ- THÁNG 4 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ- THÁNG 3 NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ- THÁNG HAI NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG GIÊNG NĂM 2018
     LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12/2017